X
تبلیغات
زولا

اساسنامه انجمن صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

                                               

به نام خدا

اساسنامه انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

مقدمه

به منظور کمک به ارتقاء علمی اعضای هیت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان و تقویت جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی و به منظور بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده و رفع نیازمندیهای علمی و پژوهشی کشور، حفظ و ارتقا منزلت اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه، ارتقای سطح  مشارکت و همکاری آنان با مدیریت دانشگاه و سایر ارگان ها و پی گیری لازم برای اجرای صحیح قوانین در دانشگاه، بازتاب و پی گیری مسایل صنفی به مدیران دانشگاه، تقویت همدلی و تعامل بین اعضای هیات علمی دانشگاه و دفاع از حقوق صنفی شان، انجمنی با عنوان "انجمن صنفی اعضای هیات علمی  دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان" بر اساس مفاد این اساسنامه تشکیل میشود.

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده ۱: تعاریف

1-1    انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (که در این اساسنامه اختصاراٌ "انجمن" نامیده می شود) تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که ارکان آن با راًی اعضای هیات علمی شاغل (رسمی، پیمانی و طرح سربازی) و بازنشسته دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ( که در این اسااسنامه به اختصار "دانشگاه" نامیده می شود) تشکیل می شود.

ماده ۲ : محل انجمن صنفی و مدت فعالیت آن

مدت فعالیت از زمان تاسیس نامحدود بوده و دفتر انجمن  با هماهنگی مدیریت دانشگاه  در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان مستقر می باشد.

ماد ه ۳ : تابعیت

مجمع صنفی پیرو قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و کلیه ی اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام  می دارند.

ماده ۴ : اهداف

۴-۱ کمک به ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی اعضای هیات  علمی دانشگاه  در سطح ملی و بین المللی  به منظور بهره  گیری از ظرفیت های موجود و رفع نیازمندی های علمی و پژوهشی  کشور.

۴-۲ دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیات علمی دانشگاه و انجام پی گیری های لازم برای اجرای قوانین و تلاش همه جانبه برای شفاف سازی و تسهیل گرفتن اطلاعات در این موارد

۴-۳ تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی و رفاهی متناسب با شاًن و منزلت اعضای هیات  علمی دانشگاه.

۴-۴ جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به مسائل و مشکلات صنفی اعضای هیات علمی و انعکاس آن به مسولان دانشگاه و سایر ارگان های مرتبط.

۴-۵ تلاش برای ایجاد انگیزه در جامعه علمی برای حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیات علمی دانشگاه.

۴-۶ یکپارچه سازی وایجاد هماهنگی بین تشکل های مختلف صنفی و رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه.

ماده ۵ : همکاری با سایر سازمانها

انجمن می تواند در راستای طرح ها و برنامه ها و اهدافی که  در اساسنامه پیش بینی شده و  به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها،  سازمان ها و یا انجمن های صنفی دیگر ارتباط دارد ، در چهارچوب های قانونی با آن ها همفکری و همکاری نماید.

ماده ۶ :شرایط عضویت

کلیه ی اعضای هیات علمی شاغل (رسمی، پیمانی و طرح سربازی)و باز نشسته دانشگاه  ولی عصر(عج) رفسنجان که دارای شرایط زیر باشند ، می توانند به عضویت انجمن صنفی درآیند. 

۱-پذیرفتن مفاد اساسنامه.

 ۲-پرداخت حق عضویت.

 ۳- محروم نبودن از حقوق اجتماعی.

تبصره ۱: در جلسه مجمع عمومی موسس در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ حق عضویت سالانه به میزان سیصد هزار ریال تعیین گردید.

فصل دوم: ارکان انجمن

ماده ۷ : ارکان انجمن صنفی عبارتند از :

 الف- مجمع عمومی

   ب- شورای مرکزی

   پ- بازرس

الف مجمع عمومی :

ماده ۸: مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن صنفی است.

انجمن دارای دو نوع مجمع عمومی می باشد:

  آ) مجمع عمومی عادی

ب) مجمع عمومی فوق العاده

نحوه تشکیل مجامع عمومی و وظایف آن ها

ماده ۹ : مجمع عمومی  عادی به طور سالانه و با دعوت  شورای مرکزی انجمن تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا و جهت تصویب هر موضوع، رای موافق اکثریت   

اعضای حاضر در جلسه ضرورت دارد. هر عضو می تواند وکالت کتبی حداکثر دو عضو دیگر را در مجمع عمومی دارا باشد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد، جلسه بعدی به فاصله  پانزده روز بعد با اعلام قبلی تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲ : در صورت ضرورت، با دعوت شورای مرکزی یا بازرس(بازرسان) و یا یک سوم اعضای انجمن، "مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده " تشکیل می شود.

تبصره ۳: دعوت از اعضا برای تشکیل هر یک از مجامع فوق به صورت کتبی یا الکترونیکی و حداقل  به فاصله دوهفته از زمان مجمع انجام می شود.

ماده ۱۰: وظایف مجمع عمومی عادی

۱۰-۱تعیین خط مشی کلی انجمن

۱۰-۲ انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان اصلی و علی البدل

۱۰-۳ استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرس

۱۰-۴ تعیین میزان حق عضویت سالانه

۱۰-۵ تصویب ترازنامه مالی

۱۰-۶ بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای شورای مرکزی

ماده ۱۱- مجمع عمومی  فوق العاده با دعوت کتبی حداقل یک سوم اعضای انجمن یا بازرس(بازرسان) تشکیل می شود. چگونگی دعوت و شرایط رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده و اخذ تصمیمات همان است که در مورد مجمع عمومی عادی ذکر شد.

ماده ۱۲: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

۱۲-۱ تصویب تغییرات در اساسنامه

۱۲-۲ عزل انفرادی یا دستجمعی اعضای شورای مرکزی.

۱۲-۳ بررسی و تصویب انحلال انجمن صنفی.

ماده ۱۳- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس و منشی و دو ناظر که از بین حاضرین انتخاب می شوند، اداره می شوند.

ب)  شورای مرکزی

ماده ۱۴- مجمع صنفی دارای یک شورای مرکزی مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رای مخفی اعضا برای مدت دو سال انتخاب می شوند. اعضای شورای مرکزی حداکثر به فاصله یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود  رئیس، نایب رئیس، دبیر، خزانه دار و مسئول روابط عمومی را انتخاب خواهند نمود. رئیس شورای مرکزی بالاترین مقام شورا می باشد. انتخاب مجدد هر یک از اعضای شورای مرکزی تنها برای دو دوره متوالی بلامانع می باشد.

تبصره۴: مدیران اجرایی دانشگاه با سمت های پایین تر از معاون دانشگاه می توانند به عنوان عضو شورای مرکزی انتخاب شوند.

۱۴-۱ جلسات شورای مرکزی به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود. این جلسات با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر است. ریاست جلسات با رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس شورا خواهد بود.

۱۴-۲ شرکت اعضای شورای مرکزی در تمامی جلسات الزامی می باشد. غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع  قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفا خواهد بود. حضور بازرس در جلسات شورا بدون حق رای، بلامانع است.

۱۴-۳ در صورت استعفا یا فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای مرکزی، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده ی شورای مرکزی جایگزین وی خواهد شد.

ماده ۱۵: وظایف شورای مرکزی

۱۵-۱ اداره امور جاری انجمن بر اساس اساسنامه.

۱۵-۲ اجرای مصوبات مجامع عمومی.

۱۵-۳ تهیه آیین نامه های لازم برای پیشبرد بهتر امور انجمن  وارایه آن ها به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱۵-۴ تهیه و یا ایجاد تغییرات لازم در آیین نامه داخلی شورای مرکزی.

۱۵-۵ بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادات رسیده ازسوی اعضا.

۱۵-۶ تشکیل کمیته های تخصصی حسب نیاز.

۱۵-۷ پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی.

پ) بازرس

ماده ۱۶- مجمع عمومی از بین اعضا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می کند. در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط بازرس اصلی، بازرس علی البدل جایگزین وی می شود.

ماده ۱۷- وظایف بازرس به شرح زیر می باشد:

۱۷-۱ بررسی اسناد و اوراق مالی انجمن  و تهیه گزارش برای مجامع عمومی

۱۷-۲ مطالعه گزارش سالانه و دیگر مصوبات  شورای مرکزی  اعم از مالی و غیرمالی به جهت بررسی انطباق آن ها با اساسنامه و دیگر اسناد انجمن.

۱۷-۳ گزارش هر گونه تخلف شورای مرکزی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

ماده ۱۸- کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید به وسیله شورای مرکزی در دسترس  بازرس قرار گیرد.

فصل سوم: بودجه و موارد متفرقه

ماده ۱۹- بودجه انجمن ازطریق حق عضویت اعضای انجمن، جمع آوری هدایا، کمک های مردمی و امثال آن تامین می شود.

ماده ۲۰- درامدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مجمع عمومی ارایه خواهد شد.

تبصره5 : سال مالی انجمن، منطبق به سال هجری شمسی و منتهی به پایان تیرماه می باشد.

ماده ۲۱- کلیه مدارک، پرونده ها، و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی با امضای نایب رئیس و مهر انجمن خواهد.

ماده ۲۲- مصوبات و صورتجلسات شورای مرکزی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضا خواهد رسید.

ماده ۲۳- انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که با تصویب شورای مرکزی تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شورای مرکزی در حفاظت از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۴- انجمن دارای ماهیت غیرتجاری است ولی انجام امور رفاهی نظیر همکاری با تعاونی های مسکن و مصرف، صندوق رفاه و صندوق تعاون اعضای عیات علمی، تهیه کتب و نشریات و موارد مشابه که صرفا برای رفع نیاز اعضا باشد، بلامانع است.

ماده ۲۵-  عضویت در کلیه ارکان انجمن افتخاری است.

ماده ۲۶- انحلال

انحلال انجمن تنها از طریق مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر خواهد بود. در صورت انحلال انجمن توسط مجمع عمومی فوق العاده، این مجمع هیات تصفیه ای را انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون انجمن و وصول مطالبات آن، نسبت به واگذاری اموال و املاک انجمن به یکی از مراکز مشابه در داخل دانشگاه که در امور مشابه فعالیت دارند اقدام نماید. هیا ت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات انجام شده را جهت اطلاع به مقامات ذیصلاح ارسال نماید.

این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر ۲۶ ماده ۵ تبصره در اولین نشست اعضا در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ به تصویب رسید.

هیات رئیسه جلسه:

دکتر سیدحسین میردهقان      دکتر حمزه ایزدی      دکتر محمود کشاورزی        دکتر سعید کریمی پور

 

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد