X
تبلیغات
رایتل

اصلاحات پیشنهادی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در رابطه با آیین نامه ارتقا

سه‌شنبه 2 تیر 1394 ساعت 22:37


اصلاحات پیشنهادی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان

  در رابطه با آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی(در حال بررسی)


بند 1-3 تبصره 5 : به منظور ایجاد ظرفیت برای اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه ها یا افراد غیر عضو در هیات تحریریه نشریات، امتیاز این بند به حداکثر20 درصد کاهش یابد.

تبصره8 حذف گردد زیرا:

1-     برای بسیاری از رشته‌ها مجلات علمی پژوهشی معتبر به زبان فارسی وجود ندارد یا تعداد آن ها بسیار کم است و جوابگوی نیاز متقاضیان نخواهد بود. در کوتاه مدت( و شاید حتی میان مدت) نیز امکان افزایش منطقی چنین نشریاتی وجود ندارد.

2-     احتمال سرقت علمی بدلیل کاهش امکان مقایسه مقاله با مقالات غیر هم زبان افزایش می یابد.

3-     تعداد ارجاعات محدود خواهد شد چون تعداد مخاطبان کاهش می‌یابد.

بند 1-3  تبصره 10، ردیف 2 : با توجه به اینکه در برخی رشته‌ها یا مجلات، عُرف رایج، نوشتن اسامی به صورت ترتیب الفبایی است. قید ذکر شده برای ذکر ترتیب اسامی دانشجو استاد راهنما و استاد مشاور حذف گردد.

تبصره 10 ردیف4 : به این صورت اصلاح گردد «هر مقاله حاصل از تحقیقات مستقل که نویسنده نخست یا نویسنده مسؤول آن، متقاضی باشد.»

بند 4-3  : حداکثر امتیاز از 10 به 15 افزایش یابد.

بند 6-3:  به دلیل این که در برخی رشته ها( بسیاری از رشته های گروه علوم انسانی و برخی رشته های نظری دیگر نظیر ریاضی)  اختراع، اکتشاف، گرفتن طرح های پژوهشی از خارج از دانشگاه و مواردی از این قبیل چندان موضوعیت ندارد،پیشنهاد می شود این بند از حالت وتویی خارج شده و برای تشویق افرادی که چنین فعالیت هایی انجام می دهند، ضریب بالاتری قرار گیرد.قرار گیرد. همچنین برای رشته‌های مانند آنچه در بالا ذکر شد، مفاهیم ارائه شده مانند تولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف تعریف و شفاف سازی گردد.

بند 7-3 : برای ایجاد انگیزه در اعضای هیأت علمی برای داوری مقالات علمی-پژوهشی، از آن جا که برای این قبیل فعالیت ها حق الزحمه ای هم پرداخت نمی گردد، مانند قبل به ازای هر داوری 1 امتیاز و حداکثر 5 امتیاز در نظر گرفته شود.

 همچنین تصحیح  انتقادی کتاب معتبر برای هر مورد به 5 امتیاز افزایش یابد.

حداکثر امتیاز در بند 7-3:  از 15 به 20 امتیاز افزایش یابد.

بند 8-3:

تبصره 1، برای جلوگیری از الزام افراد به گرفتن دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری، این بند به صورت زیر اصلاح گردد: «برای ارتقاء به درجه دانشیاری راهنمایی دست کم 4 پایان نامه کارشناسی ارشد  یا 1 رساله دکتری و یا کسب حداقل 35 امتیاز از بند 1-3 الزامی است.»

 

تبصره 2: به همان دلیل ذکر شده در بالا، این بند نیز به صورت زیر اصلاح گردد: «برای ارتقاء به درجه استادی، راهنمایی دست کم 4 رساله دکتری یا کسب حداقل 50 امتیاز از بند 1-3 الزامی است.»

 همچنین در قسمت های الف و ب همین بند، امتیازات راهنمایی و مشاوره کارشناسی ارشد مانند آیین نامه قبل 5/2 و 1 به ترتیب حفظ شود.

ماده4: به منظور ایجاد انگیزه همکاری در اعضاء هیأت علمی برای کمک به برگزاری همایش های علمی، بندی به شرح ذیل اضافه گردد:

بند 9-4: عضویت در کمیته اجرایی همایش‌های علمی، علمی و بین‌المللی با تأیید نهادهای زیربط هر مورد 1-0 امتیاز تا سقف 4  امتیاز احتساب گردد.

همچنین به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در همکاران برای شرکت در کارگاه های تخصصی و دانش افزایی و همچنین کارگاه های با رویکرد فرهنگی، در مواد1 و 4 امتیازی برای این قبیل فعالیت ها در نظر گرفته شود.

انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان

خرداد 1394

اصلاحات پیشنهادی مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با آیین نامه ارتقا

سه‌شنبه 2 تیر 1394 ساعت 22:30

صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مورخ 1394/3/27 

نقد و بررسی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی (ویرایش جدید مورخ 1393/12/12)

 ماده 1: فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی موضوعات مطرح شده در این بند به گونه ای است که اعضای هیات علمی برخی رشته ها امکان بدست آوردن امتیاز از این ماده را دارند که چندان عادلانه به نظر نمی رسد. حذف امتیاز شرکت در کارگاه های فرهنگی امکان کسب امتیاز را از اعضای هیات علمی سایر رشته ها سلب نموده است و در ضمن کسانی که بر اساس ایین نامه قبلی در سالهای قبـل در این کلاس ها شرکت نموده اند را از کسب امتیاز محروم می کند. لذا پیشنهاد می گردد بند شـرکت در کارگاههـای دانـش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به بندهای این ماده اضافه شود.

ماده 2: فعالیت های آموزشی

 بند 2-1: بهتر بود همانند آئین نامه قبلی نگاشته شود تا همکاران بتوانند از امتیاز مربوطه استفاده کنند.

 بند 2-2: در این بند (بر خلاف آئین نامه کنونی که 25 درصد از کل نمره مربوط به ارزیـابی کیف یـت تـدریس بـر اساس نظرسنجی دانشجویان است)، کیفیت تدریس فقط بـر اسـاس نظـر دانشـجویان لحـاظ شـده اسـت. اولا دانشجویان صلاحیت اظهار نظر در مورد دانش تخصصی استاد را ندارند و از طرف دیگر آگاهی دانشجویان از ایـن قانون از قدرت استاد در مدیریت کلاس میکاهد چراکه دانشجو میداند که استاد برای ارتقا به نظر مثبت او نیـاز دارد و این موضوع چندان وجهه خوبی ندارد. لذا پیشنهاد می گردد براساس مطالعه آماری در شیوه نامه اجرایـی آن تجدید نظر شود یا نظر خواهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد. ماده 3: فعالیت های پژوهشی و فناوری

بند 3-1: با توجه به اینکه مجلاتی که رتبه علمی پژوهشی دارند بر اساس اصول مشخصی ارزیابی شده اندو دارای هیات تحریریه معتبر هستند که بعد از داوری اجازه چاپ به مقاله داده می شود. لذا در نظرگرفتن امتیاز صفر برای مقالات منطقی به نظر نمی رسد و با مقررات نشر مجلات علمی پژوهشی سازگاری ندارد. این موضوع در خصـوص بندهای 3-2 و 3-3 و 3-4 نیز صدق می کند. لذا پیشنهاد می گردد امتیاز حداقل 2 در نظر گرفته شود.

 تبصره 10: در نظر گرفتن 0/5 مقاله مستقل برای هر استاد راهنما در مواردیکه که 2 استاد راهنمـا وجـود دارد، در پارهای موارد که زحمت نگارش مقاله بر عهده یک نفر است مناسب نمیباشد. بهتر است ائـین نامـه بـه گونـه ای تدوین شود که امتیاز کامل به نویسنده مسوول داده شود و فقط در صورتی که مقاله دو نویسنده مسوول داشـته باشد مقاله مربوطه بصورت 0/5 مقاله مستقل برای هر استاد راهنما لحاظ شود.

 تبصره 4 بند 3-2 و تبصره 1 بند 3-3: پیشنهاد می گردد به حداکثر 25٪ مقالاتی کـه در حـوزه تخصـص عضـو هیات علمی قرار ندارد امتیاز تعلق بگیرد.

بند 3-6: لحاظ کردن حداقل امتیاز برای این بند عادلانه نیست. چراکه این امکان اولا برای همه رشتههـا وجـود ندارد و ثانیا دانشگاههای شهرهای کوچک تر نیز مطمئنا کمتر از این امتیاز برخوردار هستند. بسیاری از رشته هـا به دلیل نوع رشته کمتر امکان ثبت اختراع، فعالیت در زمینه های هسته ای و دفاعی و عقد قرار داد بـا نهادهـای خارج از دانشگاه را دارند. در ضمن در مورد طرح های پزوهشی داخل موسسـه نیـز بعضـی دانشـگاه هـا ماننـد دانشگاه فردوسی مشهد تایید پایان این گونه طرح ها را به استخراج مقاله از طرح مشروط کـرده انـد و تنهـا بـه مقاله مستخرج از طرح و نه به گزارش طرح امتیاز تعلق می گیرد. و به همین دلیـل کسـب حـداقل امتیـاز بـرای بسیاری ازرشته ها امکان پذیر نیست. لذا پیشنهاد می گردد حداقل امتیاز لازم برای رتبه های مختلف در این بند حذف گردد.

 بند 3-8: امتیاز راهنمایی و مشاوره بهتر است مشابه آئین نامه کنونی نگاشته شود تا روحیه همکاری در اعضـای محترم هیات علمی تقویت شود. در تبصره 1 و 2 برای دانشیاری و استادی به ترتیب راهنمایی حداقل 1 و 4 پایـان نامه دکتری لازم دانسته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد چون در خیلی از رشتهها دانشجوی دوره دکتـری وجود ندارد، این موضوع باعث میشود که دانشگاهها فقط بصورت کمی و بدون لحـاظ کـردن مسـائل کیفـی بـه تاسیس دوره دکتری اقدام نمایند. حتی در دانشگاههایی که دوره دکتری دارند، رقابت ناسالم برای گرفتن دانشجو برای پایان نامه ممکن است ایجاد شود. لذا پیشنهاد می گردد حداقل راهنمایی 2 رساله دکتری و یا 8 پایان نامـه کارشناسی ارشد برای این بند لحاظ گردد. همچنین مشخص نشده است که منظور از راهنمایی پایان نامـه اسـتاد راهنمای اول است یا اینکه در صورتیکه 2 استاد راهنما وجود داشته باشد هر دو نفر این امتیاز را بدست میآورند. بر خلاف ماده 3 آئین نامه کنونی، مواردی در این آئین نامه چون داوی مقالات مجلات یـا ویـرایش علمـی کتـاب حذف شده است که به لحاظ شرکت بیشتر اعضای هیات علمی در امـور پژوهشـی و افـزایش کیفیـت انتشـارات پیشنهاد می گردد که بندهای مربوط به ویرایش علمی کتاب وداوری مقالات و طرح های علمی پژژوهشی به آیین نامه جدید اضافه شوند.

 ماده 4: فعالیت های علمی-اجرایی 

در آیین نامه جدید بندهای مربوط به برپایی نمایشگاه های پژوهشـی و ... ، طراحـی و مشـارکت در راه انـدازی، برگزاری و شرکت درکارگاه ها حذف شده است که با اصول افزایش توانمندی اعضای هیات علمی سازگاری ندارد. لذا پیشنهاد می گردد این بندها مجددا افزوده شوند. 

نظرات دانشگاه صنعتی شریف در خصوص پیش نویس آیین نامه جدید ارتقا

سه‌شنبه 2 تیر 1394 ساعت 20:39
در آیین‌نامه ارتقا، رویکرد باید به سمت کیفیت پژوهش باشد نه کمیت پژوهش. بخشی از امتیازات مقالات به مقالات با کیفیت و با استنادات بالا اختصاص یابد.
وزن ارتقا از مقاله محوری به پژوهش کاربردی تغییر جهت یابد. نقش طرح‌های فناوری پررنگ‌تر شود و در ارزیابی این طرحها بجز مبلغ قراردادها، به ارزیابی نوع طرح، میزان اثرگذاری، کار تیمی، و مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای طرح توجه شود.
تشویق اعضای هیأت علمی به فعالیت‌های پژوهشی متمرکز بر اساس یک برنامه پژوهشی
ضرورت توجه به ویژگیها، ماهیت و اقتضائات هر یک از گروههای علمی درتعیین موارد ارزیابی: امکان تهیه آیین نامه مجزا برای هر گروه آموزشی: علوم انسانی، علوم، مهندسی، هنر
در کنار تولید علم و تبدیل علم به فناوری، ترویج علم نیز مورد توجه جدی قرار گیرد
حداقل درصدی از مقالات علمی باید به زبان تخصصی فرد متقاضی باشد
ضرورت ارزش گذاری بیشتر برای تالیف و تصنیف کتاب
تعیین ضوابط و شاخصه های تشخیص، سنجش و ارزیابی "اثر بدیع و ارزنده هنری
تدوین آیین نامه خاص اعضای هیأت علمی پ‍ژوهشی
توجه به تاسیس شرکتهای دانش بنیان بنحوی که دانشگاه در آنها مشارکت داشته باشد
آیین نامه فعلی، مشکلات عدیده برای ارتقای اعضای هیات علمی مراکز پژوهشی ایجاد میکند
قبل از هر چیز باید جایگاه پژوهشکده ها در نظام آموزش عالی کشور و انتظارات از آنها روشن شود
روشن شدن وجوه تمایز پژوهشکده ها از دانشگاهها، بنحوی که این دو مکمل هم باشند نه موازی هم، از تبدیل شدن پژوهشکده ها به دانشگاه (آموزش دانشجو، تولید مقالات علمی ....) جلوگیری می کند
بر این اساس، نحوه تعامل دانشگاهها و مراکز پژوهشی از نظر مبادله محقق و پروژه ها باید تدوین شود

پس از این مرحله و بر اساس روشن شده جایگاه مراکز پژوهشی، می توان به تعیین ضوابط ارتقای اعضای هیات علمی این مراکز پرداخت